Youtube  ♥♥♥FRED HVILER OVER LAND OG BY♥♥♥ ANNE DORTHE MICHELSEN

  4:29
  автор | дата 25.10.2010
  • 199276
  • 428
  • 33
  Проголосовало пользователей: 461
  Hil dig, frelser og forsoner! verden dig med torne kroner, du det ser, jeg har i sinde rosenkrans om kors at vinde, giv dertil mig mod og held! Hvad har dig hos Gud bedrøvet, og hvad elsked du hos støvet, at du ville alt opgive for at holde os i live, os dig at meddele hél? Kærligheden, hjertegløden, stærkere var her end døden, heller giver du end tager, ene derfor dig behager korsets død i vores sted! Ak! nu føler jeg til fulde hjertets hårdhed, hjertets kulde! Hvad udsprang af disse fjelde, navnet værdt, til at gengælde, frelsermand, din kærlighed? Dog jeg tror, af dine vunder væld udsprang til stort vidunder, mægtigt til hver sten at vælte til isbjerge selv at smelte, til at tvætte hjertet rent! Derfor beder jeg med tårer: Led den ind i mine årer, floden, som kan klipper vælte, floden, som kan isbjerg smelte, som kan blod-skyld tvætte af! Du, som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet, så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng! Skønt jeg må som blomsten visne, skønt min hånd og barm må isne du, jeg tror, kan det så mage, at jeg døden ej skal smage, du betalte syndens sold! Ja, jeg tror på korsets gåde, gør det, Frelser, af din nåde. Stå mig bi, når fjenden frister! ræk mig hånd, når øjet brister! sig: vi gå til Paradis! Gegrüßet seist du, Heiland und Erlöser! Welt, die Sie Dornen Kronen Sie sehen, es beabsichtige ich, Rosenkranz Kreuz auf, um zu gewinnen Gib mir Mut und Anhänger Glück! Was meinst du mit Gott bekümmert und was Sie haben in den Staub Sie würde alles aufgeben um uns am Leben wir informieren Sie insgesamt? Liebe, Herz leuchten, hier war stärker als der Tod, hast du als zu nehmen, man daher Ihnen gefällt Tod am Kreuz in unserem Ort! Ach! jetzt fühle ich mich voll Herz Härten, kaltes Herz! Was ist aus diesen Bergen Namen wert, sich zu revanchieren, Heiland, deine Liebe? Ich denke aber, der deine Wunden Reichtum wuchs aus der großen Wunder, mächtig zu jedem Stein zu stürzen auf Eisberge sogar schmelzen, zu waschen das Herz reinigen! Daher ersuche ich mit Tränen: Lead es mir in den Adern, Fluss, der Felsen stürzen können, Fluss, der Eisberg schmelzen könnte, wie kann Blutschuld abwaschen! Du, der du mir gegeben hast dich, Lassen Sie mich in dein Leben lieben, so dass Sie nur Herz Banken so dass nur Sie in meinen Gedanken ist die tiefe Verbundenheit! Obwohl Ich mag die Blumen verwelken, obwohl meine Hand und Busen müssen isne Sehen Sie, ich denke, es ist mate Ich den Tod nicht schmecken, Sie bezahlt Lohn der Sünde! Ja, ich glaube im Querschnitt Puzzle tun, Erlöser, durch deine Gnade. Stand by me, wenn der Feind Zeiten! Gib mir die Hand, wenn das Auge ist das Platzen! sagen: Wir gehen ins Paradies! Hail, Saviour and Redeemer! world you thorns crowns you see it, I intend rosary cross on to win Give me courage and trailers luck! What do you with God grieved and what you loved in the dust that you would give up everything to keep us alive us to inform you whole? Love, heart glow, here was stronger than death, did you give than take, one therefore you pleases death on the cross in our place! Alas! now I feel fully heart hardening, cold heart! What emerged from these mountains, name worth to reciprocate, Saviour, thy love? However, I think of your wounds wealth grew out of great wonder, mightily to each stone to topple to icebergs even melting, to wash the heart clean! Therefore, I ask with tears: Lead it into my veins, River, which can overturn rocks, River which could iceberg melt, as can blood-guilt wash off! You who have given me yourself, let me in you love life, so you only heart banks so only you in my thoughts is the deep connection! Although I may like the flower wither, although my hand and bosom must isne You see, I think, is it mate I death not to taste, you paid wages of sin! Yes, I believe in cross puzzle do, Savior, by your grace. Stand by me when the enemy periods! Give me hand, when the eye is bursting! say: we go to Paradise
  ЕЩЁ
  • СКАЧАТЬ
  Популярные тэги
   Сейчас смотрят
   Пользователи
   • Лёша Туркия Лёша Туркия
    Севастополь
   • Barbara Baldwin Barbara Baldwin
    New York City
   • Mohamed Fathalrhman Mohamed Fathalrhman
   • Саша Зверева Саша Зверева
    Москва
   • Олег Рабец Олег Рабец
    Новополоцк
   • Юлия Танкович Юлия Танкович
    Кемерово
   • Алексей Коршунов Алексей Коршунов
    Москва